• onzewijk-1.jpg
  • onzewijk-2.jpg
  • onzewijk-3.jpg
  • onzewijk-4.jpg
  • onzewijk-5.png

Het oppervlak van de gemeente Hulst was eeuwenlang gering. Pas met de herindeling in de zestiger jaren van de vorige eeuw werd het oppervlak van 186 hectare vergroot naar 665 hectare. Het stadsbestuur regeerde tot 1970 dus over een gebied dat zich niet verder uitstrekte dan enkele honderden meters rond de wallen van de stad. In de tijd dat Hulst nog een open stad was, zonder hoge aarden wallen, concentreerde de bebouwing buiten de kern zich in de nabijheid van de belangrijkste verkeersaders: de haven en de turfvaart. De haven stroomde in noordwestelijke richting naar de Schelde, de turfvaart in oostelijke richting naar de uitgestrekte veengebieden.

Eeuwenlang was er daarentegen direct ten zuiden van de kern nauwelijks bebouwing. Hier stroomde de Gentsevaart die de stad verbond met Gent en waarover met name turf werd vervoerd. Deze turf werd gewonnen in de veengebieden ten oosten van de stad en eeuwenlang gebruikt als brandstof. De Gentsevaart vormde de grens tussen de Clingepolder die ten oosten en de Absdalepolder die ten westen van deze vaart lag. Waarschijnlijk stond hier geen bebouwing omdat het gebied veel lager lag dan dat ten noorden van de stad. Eind zeventiende eeuw verdronken deze twee polders dan ook en werd het gebied direct ten zuiden van de stad één grote watermassa. Eerst werd de beschermende westelijke dijk van de Absdalepolder doorgestoken in het kader van de verdediging van de stad tegen de Franse troepen. Later overstroomde het terrein tussen de stad Hulst en het dorp Sint-Jansteen volledig vanwege een geweldige stormvloed. Daarbij werd de Gentsepoort vernield evenals het Princebolwerk. Er stond zoveel water dat er zelfs een overzetveer kon worden verpacht vanaf wat eens de Gentsepoort was in de richting van Sint-Jansteen.

Groote Kreek
De Clingepolder viel als eerste weer droog nadat een nieuwe dijk was aangelegd vanaf het ravelijn vóór de Gentsepoort in een rechte lijn naar de huidige Drydijck onder Sint-Jansteen. Het deel van de Absdalepolder dat tussen deze nieuwe “Steensedijk” en de Gentsevaart lag, kreeg de naam “Oversprong van de Absdalepolder”. Hierin lag de kreek met de naam “Het Galge Water” als restant van de overstromingen. Later werd vanaf de Steensedijk een nieuwe verbinding in oostelijke richting naar Clinge gerealiseerd via achtereenvolgens “De Nieuwe Straat” (later de Asscheweg, nu de van/der Maelstedeweg) en “De Berrystrate” (de huidige Clingeweg). Bij de aanleg passeerden de aannemers waterlopen, weggetjes en landbouwgronden met klinkende namen als De Blindestraat, De Blicken, 't Hooghe Gors, De Drooghe Creeck, De Sluys Creeck, De Platte Creeck, 't Vlacke Valeytje, De Valeye, De Oude Craeghe, De Cleene Clinghe en De Sleutel Creecke. Waarschijnlijk kwam het water tijdens de overstromingen niet veel verder oostelijk dan de Waterstraat en bleven de landerijen oostelijk hiervan droog. In dit deel van de Clingepolder namelijk bleef de oude perceelsindeling gehandhaafd. De verkaveling bestond uit een veertigtal langwerpige stroken land met een breedte van ongeveer veertig meter. Zij liepen vanaf de Waterstraat tot tegen de 's-Gravenstraat.

Absdaalseweg en Componistenbuurt
Ook de trageldijk van de Gentsevaart werd uiteindelijk hersteld. Deze dijk, richting Sint-Niklaas, zou later uitgroeien tot de eerste bestrate weg van Oost-Zeeuws-Vlaanderen en staat nu bekend als Zoetevaart. Langs de Gentsevaart werden, direct ten noorden van Sint-Jansteen, de aarden forten Grote en Kleine Verrekijker aangelegd ter verdediging tegen de Franse legers. Deze forten was echter maar een kort leven beschoren.

Gunstig gevolg van de toevloed van al het water eind zeventiende eeuw was dat er weer een verbinding over water met de Schelde was ontstaan, nu via het Hellegat. Direct buiten de Gentsepoort werd daarom in de nieuwe Steensedijk voor de platbodems een “kaai” ingericht en ter verdediging van de verbinding zelfs een “havenfort” aangelegd.

Uiteindelijk werd de Absdalepolder, westelijk van de Steensedijk, in 1789 weer helemaal drooggelegd. Door de nieuwe polder werd de Absdaalseweg aangelegd richting Axel. Een zandweg die echter al vrij snel werd begrind. Na de bedijking van de nog verder naar het westen gelegen Riet- en Wulfsdijkpolder en met name de Catharinapolder (1846) verloor de haven van Hulst via het Hellegat zijn betekenis en konden kaai en havenfort worden ontmanteld.

Het deel van de Steensedijk gelegen tussen Gentsepoort en de Van der Maelstedeweg kreeg de naam Stationsweg nadat in 1873 de spoorlijn over het grondgebied van de gemeente werd gelegd en direct ten noorden van de Absdaalseweg een station werd gebouwd. Spoorlijn en station zijn ondertussen al weer verdwenen, maar de oude haven ligt er nog en stroomt nu als “Oude Vaart” tot tegen de Stationsweg.

Bebouwing
Direct buiten de Gentsepoort en langs de Van der Maelstedeweg, Zoetevaart en Absdaalseweg ontstond dus pas vanaf het midden van de 19de-eeuw lintbebouwing. Maar veel mogelijkheden om uit te breiden had het gemeentebestuur in zuidelijke richting niet. De grens van de gemeente liep hier vlak ten zuiden van de Van der Maelstedeweg. Het politiebureau dat naast deze weg werd gebouwd stond zelfs gedeeltelijk op het grondgebied van de gemeente Clinge. Toen hadden zich in het gebied al enkele grote ondernemingen gevestigd zoals de brouwerij van de firma Rottier (later de textielfabriek Milock), de weverij van de firma Elias & Wittock-van Landeghem en de vlasfabriek van de gebroeders Verwilghen. Ook stonden er kleinere bedrijfspanden zoals magazijnen, pakhuizen, een kalkschuur en de gemeentelijke weegbrug. Van al deze bedrijvigheid resten nu nog slechts een paar gebouwen: een villa die behoorde bij het Milock-complex en een stationsgebouw dat nu in gebruik is bij een brouwerij.

Met de woningbouw op grote schaal in dit gebied moest worden gewacht op de herindeling van 1970. Daarna kon tussen Steensedijk en Zoetevaart de Componistenwijk worden gerealiseerd en in de noordwestelijke hoek van de Clingepolder het plan Groote Kreek worden ontwikkeld, genoemd naar de kreek die in het gebied ten westen van de Waterstraat achterbleef nadat de rol van het water definitief was uitgespeeld.

Hulst, oktober 2005
A.J.H.M. Prinsen
Gemeentearchivaris

Onze wijk: Hulst-Zuid
Onze wijk ligt buiten de stadswallen en ligt tussen de in- en uitgaande wegen van Hulst. De wijk wordt aan de noordzijde begrensd door de Absdaalseweg, de Van der Maelstedeweg en de Clingeweg, aan de zuidzijde door de Grote Kreekweg en in het westen door de N291. De bebouwing aan de Absdaalseweg en de Van der Maelstedeweg dateert uit de 30er jaren de componistenbuurt uit 1960 - 1970 en de wijk Groote Kreek is tussen 2002 en 2012 tot stand gekomen. In de sluiswijk / Wittebrug wordt thans (2014) gebouwd. Aan de Industrieweg ligt het meubelcomplex van Morres.

zicht op de basiliek vanaf de vd Maelstedeweg

bruggetje in de Koolstraat over een kreekje

zicht op de sportkooi in De Groote kreek

wandel- fietspad over de voormalige spoorbaan

© 2016 Soldesign | Slides Astrid Solcer

Back to Top