• IMG_8721.jpg
 • IMG_8730.jpg
 • IMG_8734.jpg
 • IMG_8740.jpg
 • IMG_8755.jpg
 • IMG_8760.jpg
 • IMG_8767.jpg
 • IMG_8771.jpg
 • IMG_8775.jpg
 • IMG_8783.jpg
 • IMG_8796.jpg

Statuten

Artikel 1 - Naam, zetel en duur

 1. De stichting is genaamd “Stichting Wijkraad Hulst-Zuid” en wordt verder in deze statuten genoemd: “de Wijkraad”.
 2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Hulst en is opgericht 18 mei 1998

Artikel 2 - Doel

 1. De Wijkraad stelt zich, zonder winstoogmerk ten doel: het in voortdurende wisselwerking met de bewoners behartigen van de belangen met betrekking tot algemene voorzieningen, en het verbeteren en/of het in stand houden van de leefbaarheid van het in Artikel 2.2 aangegeven gebied bij de gemeentelijke instanties in Hulst c.q. andere organisaties die behulpzaam kunnen zijn om de doelstellingen te verwezenlijken.
 2. Het gebied, waarin de Wijkraad werkzaam is beslaat: de wijken “Tragel” en “Groote Kreek” inclusief aangrenzende ontsluitingswegen vanaf de Gentsepoort en de Koolstraat tot en met de aansluitingen op de N60 en de stadsgrens op de Clingeweg.
 3. De Wijkraad tracht haar doel te verwezenlijken door: Het houden van vergaderingen; Het bevorderen en in stand houden van eventuele interne organisatievormen, nader te omschrijven in het huishoudelijk reglement; In een al dan niet formele vorm samen te werken met andere rechtspersonen en/of organisaties en/of natuurlijke personen die aan de realisering van de doelstellingen van de Wijkraad kunnen bijdragen; Het verrichten van alle handelingen die met het in lid 1 gestelde in de meest ruime zin verband kunnen houden dan wel daartoe bevorderlijk zijn; Aan de activiteiten van de Wijkraad en de resultaten daarvan, voor zover mogelijk en wenselijk bekendheid te geven.

Artikel 3 - Bestuur

 1. De Wijkraad wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit tenminste 3, in de wijk woonachtige, leden. Bestuursleden mogen geen lid van de gemeenteraad c.q lid van het College van Burgemeester en Wethouders zijn en dienen alleen in hun hoedanigheid als bewoner aan het bestuur deel te nemen.
 2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, en ook hun plaatsvervangers. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon worden verenigd.
 3. Het maximum aantal bestuursleden bedraagt 9.
 4. De bestuursleden worden in functie benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Aftredende leden zijn éénmaal herkiesbaar. Zij zijn een volgende maal uitsluitend herkiesbaar indien, na een openbare oproeping tot kandidaatstelling, gebleken is dat geen andere kandidaten verkiesbaar dan wel benoembaar zijn. Het bestuur heeft een "rooster van aftreden". Bij tussentijds aftreden of beëindigen van het lidmaatschap van het bestuur, komt het benoemde bestuurslid voor wat de zittingsperiode betreft, op de plaats in het "rooster van aftreden" van het afgetreden lid.
 5. In het bestuur kan een adviseur van de gemeente Hulst en/of een justitiële instantie participeren. Deze adviseur heeft geen stemrecht.
 6. Het bestuur kan desgewenst commissies instellen. In elke commissies zit tenminste één bestuurslid. De commissies leggen verantwoording af aan het bestuur.

Artikel 4

Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door:

 1. Het overlijden van het bestuurslid.
 2. Opzegging door het bestuurslid
 3. Opzegging of ontzetting van het bestuurslid, indien meer dan de helft van de overige bestuursleden hiertoe besluiten na een stemming door het voltallige bestuur gehouden conform Art. 9 lid 4.
 4. Het niet meer woonachtig zijn in het gebied beschreven in artikel 2; lid 2.

Artikel 5

 1. Wanneer in het bestuur een vacature is ontstaan, zal daarin door de overblijvende bestuursleden zo spoedig mogelijk worden voorzien door benoeming van een nieuw bestuurslid, dat als zodanig in beginsel dezelfde functie zal bekleden als degene in wiens plaats hij werd benoemd.
 2. Voor het vinden van kandidaten voor een vacature wordt een oproep gedaan op de bewoners.
 3. De bewoners kunnen bij vacatures nieuwe leden voordragen. Hiervoor moet voldoende draagvlak aanwezig zijn, dit ter beoordeling van het zittende bestuur.

Artikel 6

Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, en evenmin tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de Wijkraad zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.

Artikel 7

 1. De voorzitter en de secretaris van het bestuur zijn belast met de uitvoering van de besluiten van het bestuur. Zij vertegenwoordigen gezamenlijk de Wijkraad in en buiten rechte. In geval van ontstentenis of belet van de voorzitter of de secretaris wordt de Wijkraad vertegenwoordigd door de vice-voorzitter dan wel de vice-secretaris. Zijn ook de vice-voorzitter en de vice-secretaris belet dan wordt de Wijkraad vertegenwoordigd door twee andere bestuursleden, of indien slechts één ander bestuurslid in functie is, door dit bestuurslid.
 2. De bestuursleden genieten ten laste van de kas van de Wijkraad geen beloning, maar een onkostenvergoeding op basis van een onderbouwde, door de voorzitter en penningmeester goedgekeurde, declaratie van gemaakte kosten.

Artikel 8 - Bestuursvergadering

De vergaderingen vinden één keer per maand plaats. In de zomervakantie wordt er niet vergaderd.

Artikel 9

 1. Het bestuur is bevoegd, zowel in als buiten vergadering besluiten te nemen. In het laatste geval is daartoe vereist dat alle bestuursleden hun stem schriftelijk uitbrengen. In de bedoelde schriftelijke kennisgeving dienen de bestuursleden zich uitdrukkelijk uit te spreken over het betrokken voorstel.
 2. Tenzij in de statuten anders wordt bepaald, worden besluiten genomen met meerderheid van stemmen.
 3. Ieder bestuurslid heeft één stem in de vergadering.
 4. De stemmingen gebeuren mondeling, tenzij het een stemming over personen betreft, dan wel indien een bestuurslid schriftelijke stemming verlangt. Schriftelijke stemming gebeurt bij ongetekende, gesloten briefjes. Stemming bij acclamatie is geoorloofd, indien geen der bestuursleden zich daartegen verzet.
 5. Indien een voorstel zaken betreft, wordt het bij staking van stemmen als verworpen beschouwd.
 6. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 7. In alle geschillen omtrent stemmingen, waarin de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist de voorzitter.
 8. Indien bij de verkiezing tot een bestuurslid er meerdere kandidaten zijn en bij de eerste stemming door niemand een meerderheid wordt verkregen, dan zal een nieuwe stemming plaats hebben. Indien ook dan geen meerderheid verkregen wordt, zal bij een tussenstemming worden beslist tussen welke personen zal worden herstemd. Staken bij een tussenstemming of een herstemming de stemmen, dan beslist het lot.

Artikel 10 - Vermogen

Het vermogen van de wijkraad zal worden gevormd door:
Subsidie van de gemeente Hulst;
Alle andere wettige inkomsten, daaronder begrepen de inkomsten welke voortvloeien uit activiteiten die de Wijkraad ter verwezenlijking van de doelstellingen mocht ontwikkelen. Hetgeen de Wijkraad door erfstelling, legaat, schenking of op enigerlei andere wijze verkrijgt, met inachtneming van het feit, dat erfstellingen niet anders aanvaard mogen worden dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Artikel 11 - Boekjaar, jaarstukken en begroting

 1. Het boekjaar van de Wijkraad loopt van 1 januari tot en met 31 december.
 2. Per einde van het boekjaar worden de boeken van de Wijkraad afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt. Deze moeten binnen vier maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden. Door twee bestuursleden wordt de kas gecontroleerd en bij goedkeuring wordt het bestuur gevraagd de penningmeester te déchargeren. Daarna worden de jaarstukken door het bestuur vastgesteld en neergelegd.
 3. Jaarlijks voor het afsluiten van het lopende boekjaar wordt door de penningmeester een begroting voor het komende boekjaar opgesteld en aan het bestuur aangeboden. De begroting wordt door het bestuur vastgesteld en neergelegd.

Artikel 12 - Huishoudelijk Reglement

 1. Het bestuur kan besluiten een Huishoudelijk Reglement vast te stellen, waarin richtlijnen kunnen worden opgenomen wat betreft de aard van de activiteiten die de Wijkraad kan gaan ontwikkelen; verder worden hierin de onderwerpen geregeld, welke niet in deze statuten mochten zijn vervat.
 2. Het Huishoudelijk Reglement mag niet met de wet of met deze statuten in strijd zijn.
 3. Het bestuur kan besluiten, het Huishoudelijk Reglement te wijzigen of op te heffen.
 4. Op de besluitvorming aangaande de vaststelling, wijziging of opheffing van het huishoudelijk reglement is het bepaalde in artikel 9, lid 2 tot en met 7 van deze statuten van toepassing, op voorwaarde dat, dat slechts een meerderheid van stemmen is vereist.

Artikel 13 - Statutenwijziging

 1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. Het besluit daartoe zal slechts kunnen worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig zijn. Statutenwijziging is niet mogelijk ten aanzien van het bepaalde in artikel 6, artikel 12 lid 2 en artikel 13 van deze statuten.
 2. Statutenwijzigingen die samenhangen met het bepaalde in de “Inspraakverordening gemeente Hulst” dan wel gevolgen hebben of kunnen hebben voor de status van erkenning, dienen per omgaande schriftelijk te worden gemeld aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst.
 3. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Het bestuur is verplicht een authentiek geschrift van de akte van wijziging neer te leggen op het kantoor van het handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zeeland.

Artikel 14 - Ontbinding

 1. Het bestuur is bevoegd de Wijkraad te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is toepasselijk datgene wat in artikel 13 van deze statuten is bepaald aangaande een besluit tot wijziging van de statuten.
 2. De Wijkraad wordt ontbonden:
  Door insolventie nadat zij in staat van faillissement is verklaard of door de opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel; Door rechtelijke uitspraak in de bij de wet genoemde gevallen.

Artikel 15 - Vereffening

 1. De vereffening gebeurt door het bestuur.
 2. De Wijkraad blijft na haar ontbinding voortbestaan indien en voor zover dit voor de vereffening van haar zaken nodig is.
 3. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zover mogelijk en nodig van kracht.
 4. Het bestuur bepaalt de bestemming, na betaling van alle schulden, van de overgebleven bezittingen van de Wijkraad op voorwaarde dat het batig saldo moet worden bestemd voor een doel dat het doel van de Wijkraad zoveel mogelijk benadert.

Artikel 16 - Slotbepaling

In alle gevallen waarin door de statuten van de Wijkraad niet is voorzien, beslist het bestuur.

Artikel 17

Blijft in de Stichtingsakte; niet in de Statuten. De eerste bestuursleden worden bij de akte van oprichting benoemd.

zicht op de basiliek vanaf de vd Maelstedeweg

bruggetje in de Koolstraat over een kreekje

zicht op de sportkooi in De Groote kreek

wandel- fietspad over de voormalige spoorbaan